Jak to vidíme my

Rok se s rokem sešel, tak bychom řekli, že je ten správný čas se ohlédnout a bilancovat, co nám pod dosavadním vedením  Svazu chovatelů českého teplokrevníka z. s., dále pak než SCHČT, přinesl. I s ohledem na to, že tento rok je volební a je tedy možno vyjádřit svůj souhlas, či nesouhlas s tím, jak je náš největší teplokrevný svaz veden a spravován, zda stávající předsednictvo skutečně dobře spravuje svěřené finanční prostředky a hájí společné zájmy většiny chovatelů koní plemene český teplokrevník.

V loňském roce proběhly regionální schůze členů SCHČT a byly zaslány připomínky vedení svazu. Dnes, téměř rok poté, se můžeme ohlednout a zhodnotit, zda a jakým způsobem byly vyslyšeny a jakým způsobem s nimi bylo naloženo.

Z většiny oblastí přišel požadavek na pozastavení odstoupení od dlouholeté spolupráce s firmou EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. ke konci roku 2014 a to z mnoha důvodů. Bylo požadováno, aby rozhodnutí v této záležitosti bylo ponecháno na delegátech konference. Předsednictvo na to nebralo zřetel. Tento bod se v programu vůbec neobjevil, ač byl požadavek zaslán písemnou formou s požadovaným předstihem do kanceláře svazu. Domníváme se, že důvody k výpovědi nebyly ekonomické, ale spíše osobního charakteru. Týkaly se spíše osobních antipatií některých členů předsednictva vůči pracovníkům firmy. A náš osobní dojem je, že k tomuto rozhodnutí vedla i snaha odstavit lidi, kteří se v této branži pohybují léta a tudíž vidí, jak se říká, „pod pokličku“.

Z několika oblastí přišel oprávněný požadavek, že členové chtějí, aby hospodaření svazu bylo více průhledné, a proto žádají každoročně k nahlédnutí nejen výsledovku, která podchycuje hospodaření pouze jednoho účetního roku, ale i rozvahu, která zobrazuje majetek a zdroje jeho krytí za všechny hospodářské roky dohromady. Byla rozvaha předložena? Nebyla. Snad na letošní konferenci předložena bude, když tento požadavek byl schválen na konferenci loňské. Možná by stálo za úvahu, aby byly oba výkazy zaslány delegátům k nahlédnutí s určitým předstihem, protože v průběhu konference je málo času k řádnému prostudování a vyhodnocení těchto podkladů. Proč by tyto výkazy nemohly být umístěny např. na webových stránkách SCHČT?

Z několika oblastí vzešel v loňské roce požadavek projednat odvolání dosavadního předsedy svazu na celostátní konferenci. Tento bod se ovšem v programu vůbec neobjevil.

Paní Kubištová a pan Perníček nám poslali vzkaz, že na vznesené požadavky nebude brán zřetel. A to z toho důvodu, že regionálních schůzí se nezúčastnila nadpoloviční většina členů a tudíž nebyly usnášeníschopné. Jinými slovy nám poslali vzkaz, že si mohou dělat takřka co uznají za vhodné a nemusejí nikomu skládat účty, že SCHČT je jejich firmou a že názory jejích členů je příliš nezajímají. Možná je načase poslat jim jiný vzkaz. A sice, že si nemohou dělat, co chtějí, a že svaz patří nám, členům SCHČT. Pokud tedy regionální schůze v roce 2014 nebyly usnášeníschopné, pak vyvstává otázka, zda byly usnášeníschopné regionální schůze před čtyřmi lety, ze kterých vzešli delegáti, kteří zvolili dosavadní členy předsednictva do svých funkcí? A dále vyvstává otázka, zda má tedy vůbec smysl se každoročně scházet na regionálních schůzích, když se schválené body na programu celostátní konference stejně neobjeví? Možná je načase pokusit se o změnu a zvolit si vedení, které bude více naslouchat názorům svých členů a hájit jejich zájmy.

Dále by nás zajímalo, jak je možné, že přestože svaz obdržel od MZe ČR o 760 000 Kč více prostředků na vedení plemenné knihy ( 9 500 klisen x Kč 20,-- x 4 čtvrtletí). Proč tedy fakturované poplatky za služby svazu zůstaly stejné a plánovaný hospodářský výsledek okolo 300 000 Kč taktéž? Na jaký účel byly tyto prostředky vynaloženy? Byly snad použity na mzdové náklady spojené s přijetím dvou hodnotitelů? Proč nedošlo např. k ponížení poplatků za vystavené doklady a další služby, které by jistě chovatelé ocenili? Proč druhý největší teplokrevný svaz, Svaz chovatelů slovenské teplokrevníka chovaného v ČR, může mít výrazně nižší poplatky za služby?

Proč svaz nevyplácí podporu, kterou obdrží od MZe ČR na tříleté klisny, které úspěšně absolvovaly zkoušky výkonnosti v plné výši a nezanedbatelnou část si ponechává?

Proč téměř každoročně vytváří zisk okolo 300 000 Kč když je neziskovou organizací, jejímž cílem by nemělo být hromadění nerozděleného zisku?

Proč svaz čerpá dotace z evropských fondů prostřednictvím soukromé firmy paní Kubištové, za což jí náleží odměna ve výši 15-ti procent? Není to snad střet zájmu?

Proč je nyní většina akcí pořádána v Herouticích, v areálu, který patří předsedovi svazu? Není to taktéž střet zájmu?

Proč účetní audit, který si vedení svazu v roce 2014 objednalo, prováděla firma, která úzce spolupracuje s paní Kubištovou a zpracovává pro svaz čerpání a účtování dotací z evropských fondů? Tento audit stál jistě nemalé finanční prostředky a nepřipadá nám vhodné, aby firma kontrolovala sama sebe. Ponecháváme na chovatelích ke zvážení, zda tyto prostředky z našeho svazu byly tedy účelně vynaloženy a zda zde opět nedochází ke střetu zájmu.

Proč byly termíny konání oblastních schůzí určeny na jiné dny, než se konají oblastní schůze ASCHK ČR, jak bývalo zvykem? A ještě navíc byly určeny termíny v pracovní dny, zatímco dříve se schůze svolávaly na dny pracovního volna. Zřejmě proto, aby to členům co nejvíce zkomplikovali a přišlo jich co nejméně.

Takto to tedy vidíme my. A jak to vidí ostatní členové SCHČT se ukáže na letošních oblastních schůzích a na volební konferenci SCHČT. Pevně věříme, že se chovatelé rozhodnou správně.

 

EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o.

 

Publikováno: 5.3.2016 12:00:00
Kategorie: chov
Rubrika: ostatní
Aktuální číslo
Obsah čísla 4/2020