Předpověď plemenné hodnoty neboli skokový index v chovatelské praxi

Jednou z cest zvyšování kvality chovu moderního sportovního koně je dokonalé prověření jeho schopností s následným využitím jeho sportovního potenciálu a zařazením nejlepších jedinců do plemenitby. Pro genetické hodnocení výkonnostních vlastností slouží jednotlivým chovatelským organizacím příslušné testační systémy, mezi které patří i skokové soutěže.

Nicméně i sebelepší organizace testace je téměř zbytečná, pokud se získané informace z těchto testačních systémů nevyužívají pro genetické vyhodnocení, tedy pro předpovědi plemenných hodnot = v našem případě stanovení skokového indexu. Každé jiné vyhodnocení je pouze statistické vyhodnocení fenotypu (fenotyp je projev vlastností zvířete, do kterého se kromě genetického založení promítá i vliv prostředí). Výkonnost koně (skoková, drezurní) je kvantitativní vlastnost, která je ovlivněna nejen genetickým založením, ale i chovatelským prostředím (např. trénink, výživa, péče, úroveň stájí) a ostatními vlivy (např. pohlaví a stáří koně, říje klisny, vliv jezdce). Aby bylo možné oddělit tu část genetické informace, která se dědí na potomstvo (aditivní složka), počítají se skokové a drezurní indexy podle celosvětově uznávané metody BLUP – AM (animal model). Pro výpočet se používají statisticko-matematické postupy, konkrétně soustavy rovnic a matice. Vzhledem k náročnosti na výpočetní kapacitu se vše počítá pomocí počítačových programů. Výhoda metody BLUP - AM je ta, že počítá se všemi dostupnými informacemi od příbuzných jedinců přes matici příbuznosti a rovněž i se všemi zaznamenanými výkonnostmi příbuzných jedinců. Velkou výhodou této metody je možnost výpočtu skokového indexu i pro mladé koně na začátku jejich kariéry, pokud jsou příbuzní k již hodnoceným jedincům. Důležitou podmínkou těchto výpočtů je mít dostatečně rozsáhlé (v řádech desetitisíců záznamů) podkladové databáze, které do výpočtů vstupují. Dalším krokem je správně zvolit statistický model, který bude nejlépe popisovat příčinné faktory působící na změnu výkonnosti. Tyto efekty (např. pohlaví, stáří koně, jezdec, obtížnost soutěže, atd.) působící na výkonnost koně však musí být zaznamenané ve vyhodnocované databázi. Při výpočtu indexů je také důležité stanovit spolehlivost indexu, která se často uvádí v procentech a nabývá hodnot od 0 do 100 %. Spolehlivost v sobě zahrnuje chybu, se kterou daný index spočítáme. Obecně platí pravidlo, že čím více informací vstupující do výpočtů o konkrétním koni máme, tím spolehlivěji můžeme indexy stanovit. Jedinec, který je příbuzný na vyhodnocovanou populaci, vstupuje do výpočtů s rodokmenovou hodnotou skokového indexu a jeho spolehlivosti (průměrná hodnota od rodičů a dalších příbuzných jedinců zahrnutých v databázi s užitkovostí).

V současné době se pro genetické hodnocení sportovních koní v ČR používá databáze s výsledky ze skokových soutěží, ve které je zaznamenáno cca 22 tisíc koní a přes 670 tisíc skokových výsledků. Jistě si již někteří chovatelé všimli, že i v ČR je od roku 2013 vyhodnocení plemeníků podle skokového indexu dostupné online na stránkách jednotlivých svazů sportovních koní a nově jsou skokové indexy uvedeny i v ročenkách jednotlivých svazů či v plemenných knihách online.

Celý dokument naleznete zde.

Autor: redakce Jezdectví, Ing. Alexandra Novotná , Ph.D., Ing. Alena Svitáková
Publikováno: 28.5.2016 12:00:00
Kategorie: chov
Rubrika: ostatní
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020