Zápis z 83. zasedání VV ČJF, o. s. dne 19. 1. 2011

Ve středu 19. ledna proběhlo 83. zasedání Výkonného výboru České jezdecké federace. Uvnitř článku naleznete kompletní zápis z tohoto jednání včetně příloh, které si můžete stáhnout tamtéž. Tyto informace jsou k dispozici také na webových stránkách www.cjf.cz.

Přítomni (dle abecedního pořádku):
Václav Drbal, MVDr. Lucie Kalová, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, Ing. Jan Metelka, Michael Moudrý, Ing. Jaroslav Pecháček, Mgr. Jaroslav Sedláček, Jiří Skřivan, Lucie Spiwoková, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer, MUDr. Helena Žižková
Nepřítomni:
Ivan Černoch, Ing. Nora Hořická (omluvena), Ing. Antonie Pellarová (omluvena)

Skoky
1. Manažer informoval o průběhu trenérského semináře s T. Nagelem, který se uskutečnil ve dnech 14.-16. 1. 2011 ve Svinčicích. Vzhledem k technickému zázemí areálu ve Svinčicích doporučuje skoková komise Svinčice jako místo konání i pro zbylé dva z letošních seminářů s T. Nagelem. V případě vhodného počasí při třetím termínu (19. – 20. 3. 2011) se jedná o možnosti uskutečnit praktickou část semináře na Hipodromu v Mostě.
2. Vzhledem k finančním možnostem ČJF a omezené využitelnosti financí z projektu Olympijské solidarity doporučuje skoková komise, aby si figuranti účastnící se druhého (únor 2011) a třetího (březen 2011) semináře s T. Nagelem hradili dopravu na místo, ubytování a stravování i kompletní ustájení všech svých koní. VV ČJF tento návrh odsouhlasil. ČJF nadále hradí z vlastního rozpočtu pronájem haly (případně venkovních prostor), ozvučení, pronájem skokového materiálu, ubytování a stravování překladatelky a z projektu Olymp. solidarita hradí veškeré náklady spojené s pobytem a odměnou T. Nagela.
3. Skoková komise doporučuje MVDr. Vojáčkovou pro účast na FEI školení pro veterináře. FEI prozatím nezveřejnila termíny kurzů pro veterináře FEI na rok 2011.
4. Manažer informoval, že seminář pro stavitele parkurů s p. Sattlerem v Neumünsteru čeští zástupci neabsolvovali – kapacity semináře byly omezené a okamžitě zaplněné. Další seminář s možnou účastí českých stavitelů se koná 3. – 6. 3. 2011 a manažer bude informovat o jednání s p. Sattlerem o české účasti.
5. Skoková komise obdržela žádost A. Opatrného o podporu v jednání s ČOV o možnosti příspěvku na olympijskou přípravu. Bude projednáno s ČOV, protože granty ČOV na 4leté olympijské období (do OH 2012) jsou již schváleny a vypláceny.
6. VV ČJF projednal STP 2011 pro skoky a po úpravě je schválil.

Drezura
1. Manažerka informovala o kvalifikačních podmínkách pro účast na MS YH Verden 2011.
2. VV ČJF projednal STP 2011 pro drezuru a po úpravě je schválil.

Všestrannost
1. VV projednal zápis z jednání komise všestrannosti ze dne 4. 1. 2011.
2. Manažer informoval o opravě zápisu z komise všestrannosti 4. 1. 2011 – termín praktické části školení rozhodčích je 27. 3. 2011.
3. Manažer informoval o galavečeru všestrannosti a spřežení v Humpolci – 26. 2. 2011.
4. Ing. Pejčoch odevzdal zpracovaný materiál o bezpečnostních čepech (technické informace, průměrné počty potřebné ke stavbě trati, cena). Na základě tohoto materiálu bude projednána s ČSTV možnost nákupu z tzv. strojních investic. Projedná Lucie Spiwoková.
5. Ing. Pejčoch neodevzdal překlad materiálu Směrnice pro stavbu trati ve všestrannosti.
6. Komise všestrannosti doporučuje konání kurzu FEI (refreshing + školení) pro rozhodčí, TD a CD ve všestrannosti v Pardubicích při MZ 29. – 31. 7. 2011.
7. VV ČJF projednal a schválil STP 2011 pro všestrannost.

Spřežení
1. Manažer informoval o plánovaných soustředěních reprezentace spřežení pod vedením H. Rueschlina pro rok 2011.
2. Manažer informoval o zrušení halových závodů CAN Svojetice.
3. Manažer informoval o nutnosti posunu termínu CAI-A 124, CAIAP-2 Kladruby na 14. – 17. 4. 2011.
4. Došlo k nesrovnalostem v inventarizaci kuželů pro spřežení. Kužely jsou vykazovány ve dvojí inventuře: VČ oblasti a ČJF. Kužely byly zakoupeny ze strojní investice a VČ oblasti pouze svěřeny do správy, musí být tedy vykázány v inventuře ČJF. Bude upraveno ve spolupráci s Ing. Zvěřinou.
5. Manažer informoval o semináři spřežení, který se bude konat dne 4. 3. 2011.
6. VV ČJF schválil převod cca 30.000,- Kč z rozpočtu spřežení na vyhodnocení Poháru spřežení.
7. VV ČJF projednal a schválil STP 2011 pro spřežení.

Voltiž
1. Disciplína nebyla projednána pro nepřítomnost manažera.
2. VV ČJF projednal a schválil STP 2011 pro voltiž.

Pony
1. Manažer informoval o plánovaném jednání komise pony 31. 1. 2011.
2. Manažer předal chybějící návrhy sborů rozhodčích pro MČR 2011.
3. Manažer informoval o Galavečeru – vyhodnocení pony za sezónu 2010 – Benešov 12. 2. 2011.
4. VV ČJF projednal STP 2011 pro pony a po úpravě schválil.

Vytrvalost
1. Manažerka informovala o Galavečeru vyhodnocení sezóny vytrvalosti – 15. 1. 2011
2. Manažerka opět upozorňuje před nadcházející sezónou, že rozpisy na národní závody schvaluje člen komise vytrvalosti – opora ve všeobecných pravidlech čl. 110 – Národní úprava.
3. VV ČJF projednal a schválil STP 2011 pro vytrvalost.

Reining
1. Disciplína nebyla projednána pro nepřítomnost manažera.
2. VV ČJF odsouhlasil účast J. Havlíka na kurzu FEI pro rozhodčí – 11. – 13. 2. 2011 Geneva. ČJF hradí vstupní poplatek.
3. VV ČJF projednal a schválil STP 2011 pro reining.

Ostatní
1. Kontrola zápisu VV ČJF – 15. 12. 2010
2. Oprava zápisu VV ČJF – 15. 12. 2010 – bod 15 (ostatní) - …VV doporučuje tento rozpočet schválit…
3. Ing. Pecháček informoval o jednání s výkonným ředitelem ČT4 Sport Ing. Ponikelským (proběhne 25. 1. 2011) ve věci prostoru pro jezdectví ve vysílacím čase v roce 2011.
4. Ing. Pecháček informoval o nabídce možné spolupráce se Saským jezdeckým svazem. Jednání v původně nabízeném termínu k jednání 21. – 22. 1. 2011 v Moritzburgu nebylo možné z časových důvodů uskutečnit, nabídka přišla až 14. 1. 2011 prostřednictvím Severoč. oblasti. Dle dostupných informací by měly spolupracovat i další sousední země, ale zástupce SVK by se také nemohl zúčastnit a Polská jezdecká federace neobdržela pozvání vůbec. Saský jezdecký svaz schůzku zrušil, ale o spolupráci budeme nadále jednat.
5. VV ČJF projednal rozhodnutí DiK ČJF ze dne 10. 1. 2011 ve věci odvolání p. Složila. Ing. Theimer objasnil nedodržení čl. 17.3 Disciplinárního řádu ČJF – p. Složil nezaplatil poplatek 1000,- Kč za zahájení disciplinárního řízení do 7 dnů. Celé řízení tedy mělo být na základě čl. 17.3 a 17.4 zastaveno. DiK ČJF vrací kauzu zpět k projednání Zlínské oblasti.
6. VV ČJF schválil smlouvu o spolupráci s firmou Biofaktory.
7. VV ČJF obdržel další termíny oblastních konferencí: H – 24. 3. 2011, F – 5. 3. 2011.
8. Kompletní změny pravidel pro rok 2011 předloží Ing. Metelka VV ČJF na jednání 16. 2. 2011.
9. Návrhy sborů rozhodčích pro MZ a MČR 2011 předloží Ing. Metelka VV ČJF na jednání 16. 2. 2011.
10. VV ČJF schválil pořádání kurzu FEI pro všestrannost (školení + refreshing). Pořadatelstvím pověřil Pardubický dostihový spolek. Kurz bude probíhat současně s CCI2*3*, CIC1*2*3* Pardubice 2011. Poplatek stanovený pro české účastníky – 1500,- Kč.  
11. Ing. Pecháček informoval o jednání s firmou Leman o možné spolupráci na mediální úrovni. Navrhovaná smlouva bude po zapracování připomínek ze strany ČJF předmětem dalšího jednání.
12. Ing. Pecháček informoval o nepřehledné situaci týkající se Sazky a.s. Některé sportovní svazy navrhují svolání mimořádné Valné hromady ČSTV. VV ČJF odsouhlasil a podpořil požadavek na svolání mimořádné Valné hromady ČSTV.
13. Ing. Metelka upozorňuje, že rozpisy seriálů, které ještě nebyly předány na ČJF ke schválení je nutné dodat obratem!
14. Mgr. Sedláček upozorňuje, že vzdělávací zařízení s akreditací MŠMT, která v rámci svých služeb vzdělávají uchazeče na úrovni cvičitel, musí pro uznání cvičitelské licence v ČJF splnit vstupní a výstupní podmínky a zkouška musí probíhat před komisí ČJF jmenovanou VV ČJF.
15. VV ČJF upozorňuje, že všem subjektům i fyzickým osobám, které jsou na seznamu pohledávek ČJF nebudou v roce 2011 prodlouženy licence!!!
16. Ing. Šretr informoval o kontrole příjmů centrální ČJF z oblastí za rok 2010.
17. Ing. Šretr informoval o plánované kontrole hospodaření jednotlivých oblastí. Žádáme oblasti, které tak ještě neučinily, aby do 15. 3. 2011 odevzdaly účetní výsledovky a čerpání rozpočtu oblasti 2010.
18. Materiál Vzdělávání v ČJF se zapracovanými změnami na základě žádostí komisí je umístěn na webu ČJF.
19. Veterinární podmínky pro přesun koní na svody pro rok 2011 jsou umístěny na webu ČJF.
20. VV ČJF schválil Směrnici ČJF o cestovních náhradách s platností od 1. 1. 2011.
21. VV ČJF jmenoval komisi pro zkoušky cvičitelů 1. 2. 2011 v Hradištku: Ing. J. Pecháček (hl. komisař), Ing. J. Metelka, Ing. L. Jandourek, Z. Beneš
22. VV ČJF schválil udělení čestného odznaku pro M. Moudrého a S. Kubína na návrh Středočeské oblasti.
23. VV ČJF schválil návrh Ing. Metelky na změnu Registračního řádu ČJF. Bude předloženo ke konečnému schválení Radě ČJF.
24. VV ČJF schválil sazebník pro pořadatele mezinárodních závodů – zpracovaný dle sazebníku FEI platného pro rok 2011.
25. VV ČJF schválil propagaci reprezentačního oblečení formou výstavky zajištěné firmou Dance and Jump během Galavečera časopisu Jezdectví na Žofíně 11. 3. 2011.
26. Termíny konání VV: 16. 2. 2011, 16. 3. 2011, 20. 4. 2011.

 

Publikováno: 27.1.2011 20:10:00
Kategorie: sport
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020