Zápis z 84. zasedání VV ČJF, o. s. dne 16. 2. 2011

Ve středu 16. 2. 2011 proběhlo 84. zasedání Výkonného výboru České jezdecké federace. Vedle dalších záležitostí zde byl projednán dopis MVDr. Cinerové, L. Kloudy i J. Sklenaříkové týkající se postihu nedodržení reprezentačního řádu na WEG 2010 a navíc videozáznam z tréninku v SZeŠ Lanškroun. Zápis včetně příloh najdete v článku.

Přítomni (dle abecedního pořádku):
Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, Ing. Jan Metelka, Michael Moudrý, Ing. Jaroslav Pecháček, Mgr. Jaroslav Sedláček, Jiří Skřivan, Lucie Spiwoková, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer
Omluveni:
Ivan Černoch, MVDr. Lucie Kalová, Ing. Antonie Pellarová, MUDr. Helena Žižková

Skoky
1. Ve dnech 4. – 6. 3. 2011 proběhne seminář stavitelů parkurů při CSI Bremen pod vedením p. Sattlera. VV ČJF schválil na svém prosincovém zasedání úhradu vstupních poplatků pro cca 5 účastníků. Konečné náklady pro ČJF ale nakonec činí pouze 100 EUR = vstupní poplatek pro celou českou skupinu. Zbylé náklady si hradí účastníci sami. Semináře se za ČR zúčastní: Ing. Šíma, L. Šímová, P. Hrůzek, P. Hudeček, Z. Krpela, p. Hladík.
2. Druhý letošní seminář pro trenéry a cvičitele s T. Nagelem se koná ve dnech 25. – 27. 2. 2011 ve Svinčicích. V soboru večer proběhne teoretická přednáška. T. Nagel použije DVD z lednového semináře a z WEG 2010. Třetí a poslední seminář s T. Nagelem se koná 18. – 19. 3. 2011 ve Svinčicích. O možnosti použití venkovních ploch na Hipodromu Most se jedná.
3. Manažer informoval o přípravě seniorské reprezentace na ME-sen. 2011. První prověrkou širšího reprezentačního kádru bude účast na CSIO4* Linz 12. – 15. 5. 2011.
4. Skoková komise bude na svém nejbližším zasedání projednávat koncepci soutěží pro malé sportovní koně.
5. Na základě žádosti Aleše Opatrného, podpořené manažerem komise, byla 27. 1. 2011 zaslána oficiální žádost na ČOV o finanční podporu A. Opatrného při přípravě na OH 2012. Dne 11. 2. 2011 obdržel sekretariát odpověď, že ČOV momentálně nemá žádné prostředky pro podporu olympijské přípravy, kromě programů ROP, které jsou na olympijský cyklus 2009 – 2012 už přiděleny.
6. VV ČJF schválil rozpisy CSI1*, CSIChJYP-B a CSI2* Zduchovice 28. 4. – 1. 5., CSIJY-A, CSIYH1* Zduchovice 20. – 22. 5.

Drezura
1. L. Spiwoková informovala o žádosti pořadatele JK Panská Lícha, aby statut závodů CDIY Brno byl pro rok 2011 změněn na CDIJ. V kategorii junior je více možných účastníků závodů CDI, než v kategorii ml. jezdec. Tato změna je podpořena také manažerkou komise. VV ČJF odsouhlasil změnu kategorie CDIY na CDIJ Brno 2011.

Všestrannost
1. VV projednal zápis z jednání komise všestrannosti ze dne 10. 2. 2011.
2. L. Spiwoková informovala o jednání s ČSTV o možnosti využití strojní investice na nákup bezpečnostních čepů pro všestrannost. Na základě informací z ČSTV není možné na takové vybavení žádat o přidělení dotace na strojní investice. ČSTV doporučuje žádat MŠMT v rámci Programu IV – správa a údržba sportovišť. L. Spiwoková prověří postup žádosti a možnosti Programu IV – MŠMT.
3. Počet míst na kursu FEI, který se koná 28. – 31. 7. 2011 v Pardubicích je omezen na max. 20 osob. Přednostně budou akceptovány přihlášky mezinárodních rozhodčích z ČR, kteří musí letos absolvovat tzv. „refreshing“, aby jim nebyla odebrána kvalifikace a dále mezinárodní rozhodčí ze zahraničí. V případě, že nebude kapacita naplněna, je možné akceptovat i národní rozhodčí.
4. B. Rejnek odevzdal zprávu ze semináře FEI pro bezpečnostní komisaře, který proběhl 29. – 30. 1. 2011 v Londýně.

Spřežení
1. VV projednal zápis z jednání komise spřežení ze dne 8. 2. 2011.
2. Manažer informoval o změně hlavního rozhodčího na MČR – A 2011. Hl. rozhodčím byl jmenován J. Trojanec.
3. Manažer informoval o přípravě širší reprezentace pod vedením p. Reuschlina.
4. Komise spřežení připravuje ve spolupráci s p. Kosařem školení na použití časomíry pro spřežení.

Voltiž
1. VV projednal zápis z jednání voltižní komise ze dne 29. 1. 2011.
2. VV projednal dopis Dr. Cinerové, L. Kloudy a J. Sklenaříkové, týkající se postihu nedodržení reprezentačního řádu na WEG 2010. Manažerka tlumočila průběh jednání komise 29. 1. 2011, kde byla tato záležitost stěžejním bodem. Stanovisko VV k této věci je následující: úspěšní účastníci WEG 2010 byli odměněni z vlastních zdrojů ČJF, nikoliv ze zdrojů disciplíny. VV a Rada ČJF tedy měli možnost tuto odměnu krátit v celé výši. Učinili tak pouze ve výši 50 %. O povinnosti umístit logo na dečce pod madlo byli účastnící WEG informováni 14. 7. 2010 písemně manažerkou komise. Nedodržení reprezentačního řádu – čl.3 (resp. smlouvy o spolupráci s firmou Dance and Jump) jen díky shovívavosti smluvního partnera firmy Dance and Jump nevedlo k vypovězení smlouvy. Osobní pozvání účastníků WEG na jednání VV a Rady ČJF a jejich případné vysvětlení nebo omluva by z hlediska vypovězení smlouvy nevedlo k ničemu. Účastníci WEG porušili reprezentační řád a tím ohrozili smlouvu o spolupráci s Dance and Jump a v důsledku toho VV a Rada ČJF odebrala 50 % výše mimořádné odměny s tím, že bude odečteno z rozpočtu disciplíny na rok 2011. Je na komisi, jak s těmito prostředky nakládá a přerozděluje je. Svým rozhodnutí, co a komu bude v sezoně 2011 hradit, může voltižní komise zcela legitimně zabránit tomu, aby porušení Reprezentačního řádu ČJF ze strany třech osob postihlo i další sportovce účastnící se voltižních výjezdů v roce 2011.
3. Manažerka informovala o plánovaném jednání voltižní komise 5. 3. 2011. Ing. Pecháček a Ing. Šretr nabídli svoji účast na jednání voltižní komise, ale na den 5. 3. 2011 je naplánováno 5 oblastních konferencí, takže tento termín je zcela nevyhovující.
4. Manažerka předala Ing. Metelkovi poslední úpravu pravidel voltiže.
5. Voltižní komise žádá o přehodnocení financování voltižního SCM a navýšení jeho rozpočtu, tak aby rozpočet činil 300 000 – 350 000,- Kč. (viz bod 3 zápisu voltižní komise 29. 1. 2011). Rozpočet voltižního SCM byl navýšen v roce 2009 o 110 275,- na úkor rozpočtu skokového SCM Frenštát a v roce 2010 činil 362 675,-Kč. Schváleno VV ČJF 16. 9. 2009 – viz zápis z VV ČJF – odstavec voltiž – bod 4.

Pony
1. Manažer informoval o jednání komise pony 31. 1. 2011. Zápis zatím není k dispozici.
2. Manažer informoval o Galavečeru s vyhodnocením pony sezony 2010. Galavečer je hodnocen velice kladně, jako zatím nejlépe zorganizované vyhlášení pony sportu.
3. Komise předpokládá účast českých jezdců na ME-pony 2011. Rozsah úhrady nákladů účastníků je věcí komise pony z prostředků určených na reprezentaci.

Vytrvalost
1. Disciplína nebyla projednána pro nepřítomnost manažera.
2. VV vzal na vědomí zápis z komise vytrvalosti 31. 1. 2011.
3. Manažerka zaslala ke schválení návrh na nové podmínky získání výkonnostních odznaků – bylo předáno Ing. Metelkovi.

Reining
1. Disciplína nebyla projednána pro nepřítomnost manažera.


Manažeři všech disciplín zpracují úpravy peněžitých a věcných cen na MČR 2011.

Ostatní
1. Kontrola zápisu VV ČJF – 16. 1. 2011.
2. Ing. Theimer informoval o postupu v kauze Složil vs. Malý. DiK ČJF kauzu vrátila k projednání OV Zlínské oblasti ČJF. OV Zl. oblasti ČJF řízení zastavil, z důvodu nedodržení Disciplinárního řádu. GS obdržela 21. 1. 2011 odvolání p. Složila proti rozhodnutí DiK ČJF z 10. 1. 2011 a postoupila DiK ČJF. Vzhledem k tomu, že podnět k zahájení disciplinárního řízení nebyl ze strany p. Složila podán v souladu s Disciplinárním řádem ČJF, je toto odvolání neopodstatněné.
3. Ing. Pecháček informoval o jednání s ředitelem ČT4 p. Ponikelským o vysílacím prostoru pro jezdectví v roce 2011.
4. Ing. Metelka předal aktuální znění všech pravidel platných od 1. 4. 2011 (kromě voltižních a veterinárních). Schváleno VV ČJF.
5. Ing. Pecháček informoval o jednání s firmou Leman o možné mediální spolupráci. Návrh smlouvy byl ze strany Ing. Pecháčka a legislativně-právní komise ČJF připomínkován, ale ani poté nedošlo ze strany firmy Leman ke změnám a takto je smlouva pro ČJF neakceptovatelná.
6. VV ČJF schválil počty delegátů na celostátní Konferenci ČJF a určil účast svých zástupců na jednotlivých oblastních konferencích.
7. Ing. Pecháček informoval o jednání 9. volebního koše ČSTV 25. 1. 2011, kam spadá i jezdectví. ČJF se přiklonila a podpořila výzvu ke svolání mimořádné valné hromady ČSTV, kvůli nepřehledné a kritické situaci v Sazka, a.s., nicméně ke svolání mimořádné VH ČSTV pravděpodobně nedojde. Na 16. 4. 2011 je stanoven termín řádné VH ČSTV.
8. Ing. Pecháček informoval o poradě sekretářů svazů (21. 1. 2011), poradě předsedů svazů (8. 2. 2011) a osobním jednáním s předsedou ČSTV p. Kořanem (10. 2. 2011). Hlavním tématem všech jednání byla stejně jako v případě schůzky volebního koše č. 9 situace v Sazka, a. s. a možná řešení a postupy.
9. Ing. Pecháček informoval o přerozdělení dotace MF ČR – tzv. „Kalouskovného“ a dopadech změny ve financování ČSTV na jednotlivé sporty.
10. VV ČJF schválil statut seriálu Zlatá podkova 2011.
11. VV ČJF projednal nabídku kurzu cvičitelů, pořádaného Ing. Šeneklovou (Hospodářský dvůr Bohuslavice), pod záštitou akreditovaného střediska Dr. Nesňalové. Pořádání kurzu je legitimní. Nicméně tento kurz nesplňuje vstupní a výstupní podmínky ČJF a jeho absolventi tak nemohou dostat cvičitelskou licenci v rámci ČJF. Mgr. Sedláček byl pověřen jednáním s MŠMT ČR, aby kvalifikace dosažená absolvováním kurzu, který nesplňuje vstupní a výstupní podmínky ČJF (ale je pořádán akreditovaným střediskem MŠMT ČR) nebyla nazývána „Cvičitelem“, ale např. „Instruktorem turistických jízdáren“.
12. VV ČJF schválil odpis pohledávek ČJF z let 2005 – 2006 ve výši 4255,- Kč
13. VV ČJF schválil složení sborů rozhodčích na MČR a MZ 2011.
14. VV ČJF vzal na vědomí zápis z OV Zlínské oblasti ČJF.
15. VV ČJF schválil jmenování Pavla Hirky národním rozhodčím pro skoky.
16. ČJF obdržela nabídku na prodej vstupenek a zájezd na veletrh Equitana 2011 – bližší informace naleznete na www.ppa.cz/equitana
17. VV ČJF projednal na svém zasedání 16. 2. 2011 videozáznam z tréninku v SZeŠ Lanškroun, který se měl odehrát v létě 2009. Podle médií a reakcí v diskuzích na internetu se jedná o jezdkyni Martinu Eliášovou, která je držitelkou jezdecké a cvičitelské licence ČJF. VV ČJF prostřednictví sekretariátu zašle dopis řediteli školy, aby potvrdil nejen jméno jezdkyně, ale i osoby zodpovědné v danou dobu za výcvik v rámci školy, a aby sdělil svůj postup v celé věci. Zdroje informací se v tomto liší, dle některých médií dostala jmenovaná výpověď, jinde se zase uvádí, že má dovolenou, proto za jediný věrohodný zdroj považuje VV ČJF samotnou školu. Na základě odpovědi, kterou ČJF oficiálně od ředitele školy obdrží, bude postupovat dále. Bohužel ČJF má v této věci omezené možnosti řešení. Disciplinární řízení nelze zahájit, neboť pokud je záznam z roku 2009, je celá věc dle Disciplinárního řádu promlčená. Viz čl. 19.1. Disciplinárního řádu. Je zarážející, že sám autor videa nijak nezasáhl, případně neřešil celou věc mnohem dříve s vedením školy. Nikdo ze členů VV ČJF se pochopitelně neztotožňuje s hrubým zacházením s koněm, které je zachyceno na videozáznamu.
18. Ing. Pecháček a L. Spiwoková informovali o nabídce firmy About Net na tvorbu systému pro online přihlašování jezdců na národní závody.
19. Ing. Pecháček obdržel pozvání na 21. 1. 2011 do Senátu PS ČR, kde proběhne setkání a diskuze s názvem „Kam kráčí český sport“. ČJF potvrdila účast Ing. Pecháčka na tomto setkání.
20. ČJF obdržela oznámení z FEI, že 6. 5. 2011 proběhne mimořádné Generální zasedání FEI v Lausanne. Za ČJF se zúčastní Ing. Pecháček a Dr. Kolářová.
21. Ve dnech 18. – 19. 2. 2011 proběhne setkání zástupců Severočeské oblasti se zástupci Saského jezdeckého svazu.
22. ČJF podepsala smlouvu o spolupráci s vydavatelem časopisu Jezdectví – Pražskou vydavatelskou společností.
23. VV ČJF zvažuje finanční podporu olympijským disciplínám v přípravě na OH 2012. Ing. Šretr oslovil manažery olymp. disciplín (S, D, C), aby vypracovali koncepci plánu přípravy, pokud mají sportovce, u kterého/kterých je reálná možnost splnění kvalifikací a účasti na OH 2012.
24. VV ČJF odsouhlasil úhradu přeplatku Ing. Metelky a Dr. Žižkové z rozpočtu ČJF za služby mobilního operátora v lednu 2011. (V celkové výši 1019,- Kč.)
25. Ing. Šretr přednesl komentář k čerpání rozpočtu 2010. Definitivní čerpání rozpočtu 2010 bude schváleno na jednání VV ČJF 16. 3. 2011.
26. Mgr. Sedláček upřesnil problematiku doškolování rozhodčích ČJF. Od roku 2009 platí podmínka, že rozhodčí musí absolvovat doškolení každé 4 roky. Pro rozhodčí, kteří svou kvalifikaci získali do roku 2009 (včetně) to platí tak, jako by zkoušky složili v roce 2009. Tedy nejpozději v průběhu roku 2013 musí absolvovat doškolení.
27. VV ČJF schválil termín a místo konání celostátní Konference – ve čtvrtek 12. 5. 2011 ve Spolkovém domě v Humpolci.
28. Termín jednání Rady ČJF – 30. 3. 2011
29. Termíny jednání VV ČJF:      16. 3. 2011
20. 4. 2011

Publikováno: 23.2.2011 19:29:39
Kategorie: sport
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020