Výběrové řízení na ředitele Dostihového spolku

Rada města Pardubic a představenstvo společnosti Dostihový spolek vyhlásilo dne 9. 5. výběrové řízení na pozici člena představenstva společnosti pověřeného řízením společnosti Dostihový spolek a.s. (ředitel/ředitelka a.s.). Zájemci mohou podívat přihlášky do 31. 5. 2019.

Místo výkonu funkce: sídlo společnosti Dostihový spolek a.s.

 

Předpokládaný termín nástupu:  1. 7. 2019, případně dle dohody, nejpozději však 1. 9. 2019

Funkční období dle stanov společnosti v délce 4 let s možností opakovaného znovuzvolení do pozice, resp. funkce.  

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • komplexní řízení a zajištění chodu akciové společnosti s 51% akciovým podílem města Pardubice zaměřené činnostmi zejména na využití dostihového závodiště v Pardubicích k pořádání dostihů a jiných sportovních a kulturních akcí
 • řízení lidských zdrojů

 

Požadavky na uchazeče:

 • orientace v právních předpisech vztahujících se k řízení obchodní společnosti, k veřejným zakázkám a k legislativě s vazbou na předmět podnikání společnosti
 • výhodou zkušenosti z obdobnou funkcí ve společnosti vlastněné veřejným sektorem, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, odolnost vůči stresu
 • důraz na splnění zadaných cílů, analytické schopnosti, strategické a koncepční myšlení, vedení a motivace lidí, plánování a organizování práce
 • výborné komunikační a prezentační schopnosti
 • trestně právní a občanská bezúhonnost
 • znalost cizího jazyka výhodou
 • organizační a řídící schopnosti

 

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč/ka, který/á:

I. splňuje předpoklady pro vznik funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace:

 • dosáhl/a věku 18 let
 • je způsobilý/á k právnímu jednání
 • je bezúhonný/á
 • u uchazeče/uchazečky nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve spojení s § 8 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ani jiná překážka výkonu funkce
 • proti majetku uchazeče/uchazečky nebo majetku obchodní korporace, v níž uchazeč/ka působí nebo jsem působil/a v posledních třech letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • nebyl/a rozhodnutím soudu podle ust. § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, vyloučen/a z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace nebo vyloučen/a být osobou v obdobném postavení a není takové soudní řízení vedeno. 

 

II. uchazeč/ka podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

 

III. k přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis)
 • motivační dopis (min. 1 normostrana, max. 3 strany)
 • návrh konceptu strategického rozvoje společnosti (max. 3 normostrany textového popisu, nebo vhodnou formou prezentace) 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Jméno a příjmení

Datum narození

Vlastnoruční podpis

 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona  č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon)
 • ověřená kopie osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 lustračního zákona, nebo čestné prohlášení o skutečnostech potvrzovaných osvědčením dle předchozí věty, které dočasně ověřenou kopii osvědčení nahradí
 • čestné prohlášení o splnění předpokladů pro vznik funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace.          

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami doručte do  31. 5. 2019 buď osobně na podatelnu magistrátu - Pernštýnské nám. 1 (do 14,30 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny magistrátu) na adresu:

Statutární město Pardubice

Odbor rozvoje a strategie

Ing. Miroslav Čada

Pernštýnské nám. 1

530 21  Pardubice

 

Uzavřenou obálku označte názvem výběrového řízení. Případné dotazy zodpoví Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie, tel. 466 859 479 nebo 466 859 484.  

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Soubory ke stažení

St Leger pro favoritku Vivienne Wells

Zřízení expertní skupiny k problematice Taxisova příkopu

St Leger pro favoritku Vivienne Wells

Zřízení expertní skupiny k problematice Taxisova příkopu

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.