Ostropestřcové krmné expelery – optimální krmný doplněk pro koně přímo od výrobce

Krmné doplňky na bázi zpracovaného plodu ostropestřce mariánského (Silybum marianum (L.) GAERTNER) jsou určeny hospodářským, sportovním, chovným a domácím zvířatům. Tyto krmné doplňky kombinují působení specifikovaných skupin přírodních látek, které vykazují kladné vlastnosti na zdraví zvířecího jedince. Nejsou určeny jako primární zdroj energie v krmné dávce, ale jako krmný doplněk, který přináší zvířeti prospěch daný příjmem biodostupných přírodních látek.

V intenzivním chovném systému některých živočišných druhů jsou zvířata v jistých životních obdobích citlivá na metabolická onemocnění způsobená vysokým příjmem energie z krmiv. Z toho rezultují ekonomické ztráty a někdy i úmrtí zvířat. Také u sportovních zvířat, podávajících náročné fyzické výkony se ukazuje jako velmi potřebné chránit kritické metabolické cesty v organismu podáním vhodných látek, které pomohou rychle obnovit tělesnou rovnováhu.  V neposlední řadě působí na všechna zvířata zvýšená zátěž v podobě nepříznivých vlivů daných působením kontaminovaného životního prostředí či stresujícího faktoru daného nepřirozeným životním stylem zvířat.

Obsahové  látky plodu ostropestřce mariánského mohou pomoci ve velké většině případů tyto nežádoucí okolnosti eliminovat. Zejména látky flavonolignanové povahy, které se ve humánní medicíně izolují ve formě vysoobsahového koncentrátu s názvem silymarin, mají schopnost  se významně zapojit do regeneračních i protektivních procesů v játrech. Zvyšují tvorbu žluče (choleretické působení), podporují její vylučování (cholagogické působení) a hlavně mají schopnost chránit játra před toxickými účinky různých organických látek působících tzv. oxidativní stres nebo i těžkými kovy. Jako všechny látky ze skupiny flavonoidů, působí flavonolignany jako silné antioxidanty všude v organismu a podílejí se tak na jeho ochraně před volnými radikály a dalšími látkami, jejichž zejména dlouhodobé působení může vést k těžkému a trvalému poškození organismu.

Kromě flavonolignanů a dalších látek flavonoidní povahy obsahuje plod ostropestřce mariánského také rostlinný olej, který má vysoké zastoupení kyseliny linolové. Tato vícenásobně nenasycená mastná kyselina se řadí mezi tzv. esenciální mastné kyseliny, které získávají savci pouze příjmem stravy. Tato kyselina patří do skupiny tzv. omega-6 mastných kyselin, které jsou velmi důležité pro velké množství metabolických pochodů v těle savců. Esenciální mastné kyseliny se podílejí na stavbě buněčných membrán a jsou výchozími látkami pro biosyntézu důležitých mediátorů, jako např. prostaglandinů, prostacyklinů a
leukotrienů, které řídí a ovlivňují stav zánětlivých procesů v organismu i jeho další funkce. Nedostatek esenciálních mastných kyselin v potravě může způsobit rozvoj závažných metabolických poruch. Naopak vyvážený přísun esenciálních vícenásobně nenasycených mastných kyselin umožňuje docílit rovnováhy v metabolismu tuků, což je zejména důležité u
zvířat v období laktace. Ne nevýznamným příspěvkem esenciálních mastných kyselin je jejich vliv na pokožku a osrstění zvířat. Po přiměřeném podání těchto látek se pokožka v plném rozsahu může plnit svoji ochrannou funkci, stává se odolnější infekcím i negativním vlivům vnějšího prostředí, jako např. slunečnímu záření nebo vlivům stájového chovu zvířat. Po
podání esenciálních mastných kyselin dochází ke zlepšení kvality srsti, jemnosti, lesku a snížení lámavosti či omezení ztrát osrstění, což je zejména důležitý prvek pro domácí a sportovní zvířata.

Při zpracování ani při finalizaci produktů nejsou používány žádné pomocné ani přídatné látky. Produkty tedy neobsahují žádné konzervační látky, stabilizátory, barviva, zchutňovadla ani vůně a jsou tedy výhradně přírodními produkty. Jejich kvalita v průběhu celého procesu výroby počínaje osivy jednotlivých použitých rostlinných druhů, přes
agrotechniku pěstování, posklizňovou úpravu až po vlastní finalizaci produktů je vedena podle zásad Správné zemědělské praxe (SZP) a Správné výrobní praxe (SVP), které odpovídají standardům pro výrobu surovin přírodního původu, používaných ve
farmaceutickém průmyslu.

Silyfeed® A

Tento expeler byl vyvinut s cílem zvýšit mechanickou cestou obsah účinných látek ze skupiny flavonolignanů za zachování jejich vysoké biodostupnosti a dále potlačit některé nežádoucí senzorické vlastnosti plodu ostropestřce mariánského, jakými je například hořká chuť, která může bránit příjmu plodu ostropestřce mariánského. Použitá mechanická úprava vede k produktu, který poskytuje vysoce čistou flavonolignanovou frakci, zbavenou nerozložitelných polymerů, včetně velké části přírodních degradačních produktů přírodních látek. Tento expeler je zejména vhodný pro střednědobé a dlouhodobé  podávání zejména dospělým jedincům, kdy se v plné míře mohou uplatnit protektivní vlastnosti účinných látek.

Silyfeed® L

Snaha dosáhnout rychlého přírůstku svalové hmoty je velmi složitou otázkou optimalizace složení krmné dávky a vhodného režimu zvířete. Zesílení žádoucí rovnováhy mezi pohybem zvířete, spojené s výdejem energie a příjmem jednotlivých složek z krmné dávky je  možné dosáhnout podáním určitých přírodních látek, které mají schopnost bez vedlejších účinků posílit anabolické procesy v organismu. K nim řadíme mezi jinými i látky ze skupiny určitých přírodních sterolů, u nichž byl prokázán celkový pozitivní účinek na růst svaloviny i další prospěšné vlastnosti, jakými jsou např. vliv na posílené imunitního systému či adaptogenní působení. Jedním z rostlinných druhů, kde se tyto látky vyskytují je i parcha saflorová (též maralový kořen,  Leuzea carthamoides L.). Přídavek této rostliny v Silyfeedu® L tedy doplňuje skladbu přírodních látek u tohoto expeleru o složky, které zejména u  sportovních zvířat mohou sehrát důležitou roli v dosažení optimálního efektu z jejich chovu.

Silyfeed® V

Potřeba savců získávat esenciální mastné kyseliny z potravy se neomezuje jen na omega-6 mastné kyseliny, ale také na mastné kyseliny ze skupiny omega-3. Jejich frekventovaným zdrojem, využívaným pro humánní účely, je tuk ryb. Na druhou stranu
ovšem také některé rostlinné druhy obsahují vysoké procento těchto esenciálních vícenásobně nenasycených mastných kyselin. Jednou z nich je včelník moldavský (Dracocephalum moldavica L.), v jehož plodech je nacházen olej s vysokým podílem kyseliny alfa-linolenové. Smísením definovaného podílu mechanicky upraveného plodu včelníku moldavského s upraveným plodem ostropestřce mariánského je dosaženo rovnováhy v přísunu omega-6 a omega-3 mastných kyselin. Tato rovnováha je zejména důležitá pro metabolismus tělesného tuku zvířat, ochraně jejich jater, ale také pro zdárný rozvoj nervové soustavy v období růstu zvířete a zvýšení jeho poznávacích (kognitivních) schopností v období výcviku a výchovy. V neposlední řadě přináší přídavek včelníku moldavského do krmné dávky významný podíl látek  povahy polyfenolických kyselin, které jsou velmi důležitými přírodními antioxidanty. Na rozdíl od flavonolignanů z plodu ostropestřce mariánského, které jsou méně polární, jsou polyfenolické kyseliny látky vysoce polární, dobře rozpustné ve vodě. Protože se místa, mechanismy i účinky skupin těchto přírodních antioxidantů v organismu částečně liší, vede jejich kombinace k synergickému vykrytí antioxidačních nároků  těla zvířete a tím i jeho komplexní ochraně.

Silyfeed® CLA

Kombinace účinných látek z ostropestřce mariánského s konjugovanými mastnými kyselinami (angl. CLA), jejichž původ je v oleji z ostropestřce mariánského, přináší do krmiva zvířat specifické nutriční prvky, které jsou velmi důležité pro posílení jejich zdraví, zvýšení užitkovosti a zlepšení ochrany organismu proti některým onemocněním. Konjugované mastné kyseliny jsou významným faktorem posilujícím  odolnost organismu proti nádorovým onemocněním, zvyšujícím jeho imunitu a podílejícím se na metabolismu tuků. Tyto konjugované mastné kyseliny pak podobně, jako esenciální mastné kyseliny,
přecházejí do  mléčného tuku, který se tak stává jejich jedinečným a  v potravě mláďat prakticky nenahraditelným zdrojem. Množství CLA, které je v Silyfeedu CLA obsaženo, odpovídá žádoucí rovnováze nutričních složek a plně pokrývá potřeby organismu zvířete pro tyto látky. Forma CLA, která je do Silyfeedu® CLA přidávána, je výhodná z hlediska své stálosti i biodostupnosti pro zvířecí organismus.  Přítomnost přírodní matrice v Silyfeedu® CLA hraje důležitou roli ve vstřebávání a dalším metabolismu konjugovaných forem kyseliny linolové. Zejména přítomné fytosteroly hrají podstatnou roli v emulzifikaci CLA v zažívacím traktu i v transportních procesech těchto látek do krve a tím i vstupu do vlastních metabolických pochodů zvířete. Obdobnou roli zde sehrává i přítomnost vlákniny a složení dusíkatých komponent obsažených v přírodní matrici Silyfeedu® CLA.

Dávkování expelerů

Dávkování expelerů na bázi plodu ostropestřce mariánského je možné založit na více faktorech. Primárním hlediskem by však měl zůstat princip kalkulace doporučené denní dávky flavonolignanů (FL), které jsou považovány v tomto případě za indikační látky, tzv. markery. Následující přehled udává doporučené dávkování pro některá z vybraných zvířat. Toto dávkování je optimalizováno pro střednědobé i dlouhodobé podání. Případné jednorázové či systematické předávkování nevede k žádným závažným zdravotním rizikům a může se projevit pouze jako případná porucha příjmu nebo trávení krmné dávky.

Silyfeed® A - dospělí jedinci:
- střednědobé  a dlouhodobé preventivní podávání - 100 g Silyfeedu® A na kus za den po dobu minimálně tří měsíců
- prevence poruch motility - 80 g Silyfeedu® A na kus za den průběžně

Silyfeed® L - dospělí jedinci, sport, zátěž, rekonvalescence:
- náročný výcvik - 150 g Silyfeedu® L na kus za den v průběhu výcviku
- před závody - 200 Silyfeedu® L na kus za den 7 dní před a 7 dní po akci

Silyfeed® V - hříbata:
- průběžné dlouhodobé podávání - 30 Silyfeedu® V na 100 kg tělesné hmotnosti kusu za den v období růstu a vštěpování návyků
- výcvik - 50 g Silyfeedu® V na 100 kg tělesné hmotnosti kusu za den v průběhu výcviku

Silyfeed® CLA – dospělí jedinci, kojící klisny:
- preventivní podání ve smyslu předcházení nádorovým onemocněním, posílení imunitního systému a zlepšení metabolismu tuků - 30 g Silyfeedu CLA® na 100 kg tělesné hmotnosti kusu za den v průběhu dvouměsíční periody, kterou je vhodné dvakrát ročně opakovat
- kojící klisny  – zlepšení produkce a kvality mléka, ochrana organismu hříběte a správný rozvoj jeho tělesných funkcí - 50 g Silyfeedu CLA® na 100 kg tělesné hmotnosti kusu za den po dobu laktace.

Z legislativního hlediska je důležité stanovisko evropské komise k účinkům flavonolignanů v oblasti veterinářství, které je obsaženo ve směrnici: Committee for veterinary medicinal products EMEA/MRL/665/99.

Testujeme MG EHS

Obnova jabloňových alejí

Vychází prosincové číslo Jezdectví 2022

Testujeme MG EHS

Obnova jabloňových alejí

Vychází prosincové číslo Jezdectví 2022

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.