60 let historie SOUz Kladruby nad Labem

Kladrubské učiliště bylo založeno v roce 1952 jako jednoleté Středisko pracujícího dorostu. Zřizovatelem bylo Ministerstvo zemědělství, do jehož pravomoci spadalo celých dalších deset let a potom znovu od roku 1977. V letošním roce tedy slaví 60. výročí.

První – zakládající ředitel, nejvýraznější postava v celém období trvání učiliště /vedl učiliště celých třicet let/, byl František Keprta. Ten se čtyřmi zaměstnanci a dvěma externisty začal ve skromných podmínkách vzdělávat 19 učňů prvního ročníku.

Začátky byly nelehké. Internát i učebna byly umístěny do budovy zámku kladrubského hřebčína a bylo nutné získat jednak další provozní místnosti a zkušenosti v teoretickém i praktickém vyučování. To vše probíhalo za pochopení a aktivní pomoci ředitele hřebčína Dr. Ing. Františka Lercheho a mezi učilištěm a hřebčínem se tak už od počátku vytvářely dobré vztahy.

V prvních letech převládala výuka v odborném výcviku. K tomu byla využívána nejen pracoviště chovu koní Státního hřebčína Kladruby nad Labem, ale i pracoviště v rostlinné výrobě a částečně i v chovu skotu.

V teorii se vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovala chovatelská technika, krmná technika, teorie jízdy na koni, encyklopedie, organizace a bezpečnost práce.

Už od počátku existence učiliště usiloval ředitel František Keprta o výstavbu vlastní budovy. Kalkulace z let 1953 a 1954 mluvily asi o třímilionovém rozpočtu. K stavbě však nedošlo a proto bylo nutné při zvyšujících se stavech učňů volit i náhradní způsob ubytování v obci, neboť od roku 1957 se stala Učňovská škola zemědělská dvouletým učebním oborem.

V roce 1960 byly adaptací budovy hřebčína vytvořeny dva byty pro zaměstnance učiliště /čp. 4/. Snahy o výstavbu nového učiliště vyznívaly i nadále naprázdno, proto byla tehdy Zemědělskému odbornému učilišti dočasně přidělena budova bývalé základní školy, ve které byli učni vyučování a částečně i ubytováni.

V prosinci 1970 převzalo ZOU Kladruby nad Labem novostavbu, v níž bylo šest bytů pro zaměstnance učiliště. Budova byla postavena v části obce Kladruby nad Labem „Jeleniště“, v místě, kde byla plánována i výstavba nového domova mládeže a školy. Do dvou bytů byly tehdy dočasně umístěny dívky – učnice.

Konečně, po usilovných jednáních vedení učiliště i přípravných pracích, na kterých se podíleli zaměstnanci i učni, byla v prosinci 1973 zahájena výstavba nového areálu. Investorem byl VČ KNV, odbor školství Hradec Králové, generálním projektantem Stavoprojekt Pardubice, generálním dodavatelem Pozemní stavby, n. p. Pardubice. Při stavebních pracích pomáhali i učni a zaměstnanci. V létě 1977 byly dokončeny: budova domova mládeže, kotelna, čerpací stanice a veřejné osvětlení. V prosinci 1977 převzalo vedení budovu školy, ve které ovšem ještě po celý rok 1978 probíhalo odstraňování závad. Vybudovaný areál I. Etapy výstavby stál zhruba 11 milionů korun a byl konečně po letech čekání postaven za tři roky.

1. září 1977 byl tedy zahájen nový školní rok v nové budově internátu. Byla to nejlepší oslava 25. výročí založení učiliště. V té době se v učilišti o 71 učňů staralo 22 pracovníků pod vedením ředitele Františka Keprty.

Od roku 1980 poskytovalo učiliště tříleté vzdělání a získalo i nový název: Střední odborné učiliště zemědělské v Kladrubech nad Labem.

Areál učiliště se nadále rozšiřoval: v roce 1982 byla dokončena výstavba jídelny a kuchyně, v srpnu roku 1983 se učiliště dočkalo nové - vlastní jízdárny a koncem téhož roku bylo dokončeno atrium mezi školou a jídelnou s kabinety mistrů. Mnoho let potom chyběla už jenom tělocvična a protože se v roce 1998 změnil systém topení /z uhlí na plyn/, mohla být stará kotelna rekonstruována a v roce 2000 cvičili už žáci v nové tělocvičně.

Od 1.9.1979 došlo ke sloučení se Zemědělským učilištěm v Přelouči a vytvoření Zemědělského odborného učiliště Kladruby nad Labem s odloučeným pracovištěm v Přelouči.

Na odloučeném pracovišti v Přelouči bylo zřízeno také doškolovací středisko Krajského institutu výchovy a vzdělávání v Hradci Králové.

Školní rok 1979 – 1980 byl posledním rokem přípravy učňů podle původní koncepce ve dvouletém oboru. Od školního roku 1980 – 1981 došlo na základě nově koncepce k vytvoření Středního odborného učiliště zemědělského v Kladrubech nad Labem s odloučeným pracovištěm v Přelouči.

Studium oboru „chovatel“ bylo tříleté a vedle hlavního poslání specializace „Chov koní a jezdectví“ v Kladrubech nad Labem na odloučeném pracovišti v Přelouči probíhala příprava na zaměření „Chovatel hospodářských zvířat“ a „Chovatel kožešinových a laboratorních zvířat“.
Ve školním roce 1991 – 1992 byl v Přelouči 1. ročníkem zaveden obor „Zemědělec-hospodyňka“ a „Rodinná škola“. V roce 1993 se Přelouč stala opět samostatnou jako Integrovaná střední škola.

Provoz Kladrubského učiliště byl již od počátku úzce spjat se Státním hřebčínem a to nejen umístěním v jeho budovách a využíváním jeho pracovišť pro odborný výcvik, který byl těžištěm výchovně vzdělávacího procesu. Hřebčín poskytl rovněž první instruktory pro odborný výcvik a techničtí pracovníci hřebčína vyučovali v prvních letech odborným předmětům jako externisté. Učni měli možnost na pracovištích Státního hřebčína získávat praktické vědomosti a dovednosti ve všech tématech podle daných osnov a ve vzájemných velmi dobrých vztazích s pracovníky hřebčína upevňovat svou lásku ke koním a hrdost ke zvolenému povolání. Vzájemná těsná spolupráce mezi učiliště a hřebčínem byla ku prospěchu oběma stranám.

Nelze zapomenout na krásné „Jezdecké dny“, které by v obvyklém rozsahu hřebčín bez učiliště při tak perfektní organizací stěží zajišťoval.  

Stejně tak všichni účastníci vzpomínají na neopakovatelné „Hubertovy jízdy“ učiliště, na něž Hřebčín poskytl nejen koně ale i potřebné prostory. Sedmkrát se učiliště zúčastnilo Celostátní zemědělské výstavy v Českých Budějovicích „Země živitelka“ a vždy s koňmi kladrubského hřebčína a v roce 1981 ještě se čtyřmi chladnokrevnými klisnami z Netolic.

Vystoupení našich učňů pod vedením zkušených pracovníků byla vždy úspěšná. Po dobu svého trvání dosahovalo učiliště řady úspěchů jak v jezdeckých, tak ve sportovních soutěžích a v zájmové umělecké činnosti.

Velmi dobrá byla spolupráce s podniky, zaměřenými na chov koní. Zástupci těchto podniků byli členy poradního sboru učiliště.

Závěrečné zkoušky byly vždy skutečným vyvrcholením učební doby, předsedy zkušebních komisí v minulosti byli převážně ředitelé hřebčínů a hřebčinců. Slavnostní vyřazení absolventů bylo po řadu let konáno v nynějším císařském sále zámku hřebčína.

Uplynulo šedesát let Středního odborného učiliště v Kladrubech nad Labem naplněných poctivou prací několika kolektivů pracovníků, kteří se po tuto dobu v učilišti vystřídali. Výsledky jejich působení na žáky se někdy projeví až po letech a drtivá většina absolventů prokazuje, že vědomosti a dovednosti, získané v učilišti, je možno v životě plně uplatnit.
Naši absolventi se často ve vzpomínkách vracejí do školních lavic, ale především do kladrubských stájí a na zelené pastviny, kde se čtyřnohými kamarády strávili jistě nejkrásnější chvíle svého mládí.

Co popřát učilišti do další šedesátky? Především zvýšený trvalý zájem o obor ze strany uchazečů, dobré podmínky pro odborný výcvik a zlepšení ekonomického zajištění. Pracovníkům učiliště a žákům nutno popřát, aby v krásném prostředí v teorii i v odborném výcviku věrni mnohaleté tradici dosahovali těch nejlepších výsledků.

„Ať Vám koně jdou.“ 

Testujeme MG EHS

Obnova jabloňových alejí

Vychází prosincové číslo Jezdectví 2022

Testujeme MG EHS

Obnova jabloňových alejí

Vychází prosincové číslo Jezdectví 2022

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.